Logo


                                   Kancelaria Parafialna

     Kancelaria mieści się w budynku kościoła przy ul. Szkolnej i jest czynna:
        • po kaźdej Mszy Świętej;
        • w nagłych przypadkach - po zgłoszeniu telefonicznym pod nr  87 428 00 13 lub bezpośrednio do ks. proboszcza: .   


    Kontakt e-mailowy: salwatorianie@parafiawilkasy.pl

 

    Nr konta bankowego: 23 1020 4753 0000 0502 0026 8268


 

Wykaz dokumentów potrzebnych

do udzielenia poszczególnych Sakramentów Świętych
oraz katolickiego pogrzebu.

 

Wymienione poniżej Sakramenty oraz katolicki pogrzeb, mogą być udzielone tylko we własnej parafii.
Własna parafia - to ta, na terenie której zamieszkuje się dłużej niż miesiąc. Nie mają znaczenie zameldowanie: stałe, czasowe czy miejsce pochodzenia. Liczy się faktyczne przebywanie na terenie danej parafii powyżej 30 dni.
Jeśli dla jakichś ważnych powodów Sakramenty mają być udzielone poza własną parafią - niezbędna jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

Chrzest

Sakramentu chrztu św. udzielamy w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30,  dla ważnych powodów można indywidualnie ustalić inny termin. Pragnienie ochrzczenia dziecka, należy zgłosić w kancelarii 2-3 tygodnie przed planowanym chrztem, przynosząc następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka (odpis) - do wglądu, (jeśli dziecko urodziło się poza granicami polski - potwierdzone notarialnie tłumaczenie oryginalnego aktu urodzenia i oryginalny akt urodzenia - do wglądu);
- dane rodziców chrzestnych: imiona, nazwisko, nazwisko panieńskie, adres, wiek, wyznanie;
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie

Kandydat do Bierzmowania zgłasza chęć przygotowania do przyjęcia tego sakramentu na początku okresu przygotowawczego - nie później niż do końca października. W tym czasie kandydat powinien dostarczyć metrykę chrztu - jeśli sakrament chrztu św. został udzielony poza naszą parafią.

I Komunia Święta

Dziecko do I Komunii Świętej zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni na początku okresu przygotowawczego - nie później niż do końca października. W tym czasie rodzice powinni dostarczyć metrykę chrztu dziecka - jeśli sakrament chrztu św. został udzielony poza naszą parafią.

Małżeństwo

Po zaplanowaniu daty ślubu - warto zarezerwować termin.

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem, mając następujące dokumenty:

- świadectwo chrztu do sakramentu małżeństwa (ważne jest  6 miesięcy),
- jeśli na świadectwie brak jest adnotacji o sakramencie bierzmowania, to również świadectwo bierzmowania,
- dowody osobiste narzeczonych,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (ważne jest  6 miesięcy) lub akt ślubu, jeśli związek cywilny został już zawarty.

Pogrzeb katolicki

- datę i godzinę pogrzebu warto najpierw ustalić w kancelarii lub telefonicznie,
- akt zgonu,
- zaświadczenie o przyjętych sakramentach świętych - jeśli jest.

Chrzestni 

Zaświadczenie o praktykowaniu wiary - można uzyskać tylko we własnej parafii.

Według kanonu 874 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:

- być wyznaczonym przez rodziców dziecka,
- posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
- mieć ukończony 16 rok życia, być katolikiem, po I Komunii świętej, bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji (chrzestny musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, zdolnym do przyjęcia Komunii św. - nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związkach niesakramentalnych czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizacje),
- nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
- być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.

Świadkiem chrztu, mogą być chrześcijanie innych wspólnot lub osoby nie wierzące. Świadek chrztu może jedynie zaświadczyć, że chrzest rzeczywiście się odbył.

Świadek bierzmowania 

Wymagania stawiane dla świadków bierzmowania są takie same jak dla rodziców chrzestnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o osobisty kontakt w kancelarii.